Jun 06, 2022 Amazon 03:00 - 04:00 # Name Rank Awards 1 Unique captain 2 Hippolyta captain 3 sleepy time captain 4 Camille Vasquez lieutenant 5 Solid Snake lieutenant 6 Coke Hyena lieutenant 7 Hydralisk lieutenant 8 30 Percent Club lieutenant 9 MIYAGI-DO lieutenant 10 wednesday nachos lieutenant 11 Harvest lieutenant 12 At The Drive-In lieutenant 13 Karina lieutenant 14 artisan sergeant 15 31G sergeant 16 LusciouS sergeant 17 purple-2 corporal 18 orange-1 corporal 19 blue-2 corporal 20 orange-2 corporal 21 red-1 corporal 22 red-2 corporal 23 purple-1 corporal 24 blue-1 corporal 25 orange-4 private